A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting het Boerhaavehuis
RSIN/Kvk nummer: 41166330
IBAN NL57RABO0366013300
E-Mail: janwesterbeek36@gmail.com
Website: www.boerhaavehuis.nl
Postadres: Boerhaavestraat 57
2215EV VOORHOUT

Stichting het Boerhaavehuis is in 1981 door een groep enthousiaste Voorhouters opgericht. Op initiatief van deze stichting is het Boerhaavehuis (de pastorie van de Protestantse Gemeente Voorhout) in 1985 gerestaureerd. De laatste jaren richt de stichting zich ook op de aangrenzende tuinen. Na jarenlange fondsenwerving en het maken van plannen, is op 1 juli 1994 de gereconstrueerde tuin in Hollandse Renaissancestijl geopend. Vanaf de opening weet het stichtingsbestuur bedrijven en instanties te interesseren in support voor van diverse projecten. Enkele voorbeelden die inmiddels zijn gerealiseerd:

 • Het plaatsen van een steun en geleidingsconstructie t.b.v. de oude lindenberceau.
 • Plaatsing van een sierhek rondom de tuin.
 • Vervaardigen en plaatsen van een borstbeeld van Herman Boerhaave
 • Vervaardigen en plaatsen van een esculaap
 • Vervaardigen en plaatsen van een zonnewijzer
 • Aanleg van een rosarium
 • Aanleg klinkerbestrating hoofdas

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Het Boerhaavehuis bestaat uit 8 personen, en wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Jan Westerbeek
 • Secretaris: Irma de Jong
 • Penningmeester: Bart van der Ploeg
 • Botanische zaken: Teun Nelemans
 • Algemeen adjunct: Frits van Arkel
 • Communicatie: Jan Westerbeek

C. Doelstelling en visie

De missie van Stichting Het Boerhaavehuis is behoud, instandhouding en bekend maken van het Boerhaavehuis en de betekenis van Boerhaave, gevat in de slogan: ‘Voorhouters zijn trots op het Boerhaavehuis en de Boerhaavetuin’. Alle te ontwikkelen activiteiten zijn daarvan afgeleid. De Stichting stelt zich ten doel de eigenaar (De Protestantse Gemeente Voorhout) te steunen bij het onderhouden en in standhouden van het Boerhaavehuis en bijbehorende tuin. De middelen voor deze doelstellingen proberen we te verkrijgen via begunstigers, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, of op anderszins wettige wijze. De stichting ontvangt geen structurele (overheids) subsidies.

Tot nu toe is de Stichting het Boerhaavehuis goed geslaagd in de doelstelling het onderhoud van de tuin en de instandhouding ervan. Hiervoor hebben we een flink aantal vrijwilligers, daarnaast zijn er begunstigers en zijn we actief in fondsenwerving. De eigendommen van de Stichting staan in de Gemeentekamer van het Boerhaavehuis en in de Boerhaavetuin

In 2015 heeft de Stichting het Boerhaavehuis de statuten herijkt en beoordeeld of de huidige en nog te ontplooien activiteiten nog altijd passen bij de statuten. En andersom: passen de statuten nog bij de plannen. De conclusie is dat de statuten op hoofdlijnen en qua doelstellingen nog steeds passen. Zie ook het document toekomstvisie‘.

D. Beleidsplan

Het huidige beleid is vooral gericht op klachten verhelpen en de gebruikelijke noodzakelijke onderhoudswerken aan het Boerhaavehuis, zoals houtrot en schilderwerk. Werkzaamheden zoals het aansmeren van dakpannen, zinkwerk, goten, dakopstand, luiken, ankers enz. kunnen nog een aantal jaren worden voortgezet zonder schade te veroorzaken. De subsidiemogelijkheden voor dit Rijksmonument hebben we onderzocht. Er is geen subsidiemogelijkheid, alleen kan men goedkoop geld lenen.

Stichting het Boerhaavehuis is van mening dat het gegeven dat dit gebouw nog steeds de predikantswoning is (sinds de oprichting in 1635) en het feit dat Herman Boerhaave hier geboren is, zo lang mogelijk gekoppeld moet blijven, aangezien dit de essentie is van de cultuurhistorische waarde die uniek is in Nederland. De koppeling van de woning aan de Renaissance, de tuin met kruidentuin, kunstwerken en een Gemeentekamer met reminiscentie uit ’t verleden zorgen voor uniciteit in ’t kader van de aspecten:

 • Geboortehuis Boerhaave Voorhout
 • Werken Hortus Leiden en Museum Boerhaave
 • Wonen Kasteel Oud Poelgeest
 • Begraven in Leiden

E. Beloningsbeleid

Stichting het Boerhaavehuis heeft geen medewerkers in loondienst. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

Zo vaak als nodig, echter ten minste 8 x per jaar vergadert het bestuur. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt die in de daarop volgende vergadering ter goedkeuring aan het bestuur worden aangeboden. Vaste agendapunten zijn:

 • Toestand van de tuin
 • Toestand van het huis
 • Financiele zaken (inkomsten-begroting-uitgaven-jaarrekening)
 • Evenementen

Jaarlijks organiseert Stichting het Boerhaavehuis een Open Dag. Belangstellenden zijn dan van harte welkom en worden rondgeleid door de Gemeentekamer en de Boerhaavetuin. Tevens organiseert Stichting het Boerhaavehuis jaarlijks een snoeidag t.b.v. beide berceaus. Zowel via de website, lokale-aan-huis bladen en regionale kranten wordt hiervan verslag gedaan.

G. Verkorte staat van baten en lasten en toelichting

De staat van Baten en Lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote inkomsten en de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Dit overzicht is als bijlage opgenomen.